Wat geloven wij

Wat geloven wij

Kenmerken en intenties van de Banier

1. Een kerk die gelooft in het Bijbelse herstel van de Kerk

Wij geloven dat de Kerk, begonnen met grote kracht en zalving en zo volledig functionerend als Gods instrument op aarde, door een periode van ernstig geestelijk en leerstellig verval ging in de loop der eeuwen. Sinds de Reformatie is God al bezig met het herstelproces van de Kerk: het herstel naar zijn voormalige glorie en kracht. Naarmate we dichter bij de wederkomst van Christus komen, mogen we verwachten dat dit proces van herstel voleindigd zal worden. En we mogen verwachten dat de Kerk op zal staan en zal zijn wat God heeft bedacht dat hij zal zijn. De Kerk is het laatste instrument in de handen van de Heer om Zijn koninkrijk op aarde uit te breiden. Geen enkele andere organisatie of instelling zal in de plaats komen van de Kerk, maar de Kerk zal de opdracht vervullen die de Here Jezus haar heeft gegeven.

2. Een kerk die gelooft in het bouwen aan een solide lokale kerk

Wij zijn van mening dat God er op gericht is om de lokale kerk te bouwen in deze dagen. Terwijl we allemaal erkennen en begrijpen dat het grotere Lichaam van Christus alle gelovigen omvat, is het in de lokale sfeer dat alle plannen en doelen van God zullen worden gedemonstreerd en vervuld. Iedere gelovige behoort zich in de juiste relatie met God te bevinden in een specifieke lokale gemeente, om zo een plaats van bediening en vruchtbaarheid te vinden. Het is van essentieel belang dat, in plaats van kritiek op de kerk te hebben, we er alles aan doen om de Kerk van Jezus Christus glorieus te maken. Nogmaals: de kerk is vandaag de dag Gods instrument om Zijn bedoelingen op aarde uit te breiden. Zij is het instrument van het Koninkrijk.

3. Een kerk die gelooft dat het Koninkrijk van God voor vandaag is

Wij geloven dat de uitbreiding van het Koninkrijk van God de functie en de bediening van de kerk is. De kerk, die is samengesteld uit zowel Jood en heiden, is Gods instrument op aarde om Gods heerschappij en Zijn gezag te vestigen. De Kerk is het instrument; het Koninkrijk is de boodschap. Als de kerk zijn door God gegeven roeping gaat vervullen, dan volvoert het zijn primaire functie van het brengen van de verlorenen naar Christus en het uitbreiden van de grenzen van Gods koninkrijk tot dat de heerlijkheid van de Heer de aarde zal bedekken, zoals het water de zee bedekt.

4. Een kerk met een beproefd oudsten- en leiderschapsteam

Wij geloven dat God een plan en patroon heeft voor het besturen van de plaatselijke kerk. We noemen dit teambediening of ”oudstenteam”, een vorm van bestuur met een senior voorganger of leidende oudste. Deze vorm van bestuur impliceert gelijkheid en leiderschap welke is gemodelleerd in de Godheid, gevestigd in het natuurlijke gezin, opgezet door God in Israël, gebruikt in de synagoge en bepaald voor de Kerk in het Nieuwe Testament (Hebreeën 13:17; Handelingen 14:23; Titus 1:5).

5. Een kerk met een geregistreerd en toegewijd lidmaatschap

Het lidmaatschap is meer dan een registratie van je naam, adres en andere gegevens. We willen juist geestelijke en praktische doelen bereiken in ons Welcome to Church traject.

  • Geestelijk: Verbonden zijn aan de visie en hartszaken van onze kerk, het voorzien van en groeien in een gezinssfeer met kennis, zorg en toewijding.
  • Praktisch: Een goed begrip van onze geestelijke en historische wortels zal het nieuw geregistreerd lid helpen om de waarheden te begrijpen waar we op voortbouwen. Onze motivatie, ons gedachtengoed, onze “huisregels” en gemeentecultuur worden gedefinieerd.
  • Leerstelling: de basisleer die het fundament vormt van onze kerk onderwijzen we vanuit het Huis van Toerusting in de fundamentenstudies 1 en 2, Foundations en New Balance. Studies die de fundamentele waarheden van Gods Woord duidelijk maken en die ons in staat stellen om onze bestemming in God en onze plek in Zijn huis te vinden.Profiel van een Banierlid: Het doel van onze bediening aangaande elk lid is om hen te helpen een persoon te worden die wedergeboren is, gedoopt in water en vervuld met de Geest. Ze zijn trouw aan de gezamenlijke diensten, zijn betrokken bij een connectgroep, worden toegerust en dienen actief in een plek van bediening. Met vreugde geven zij hun tienden en offers, genieten van het gebed, het Woord en aanbidding. Daarnaast hebben ze een hart voor het winnen van onze omgeving voor Christus en zijn toegewijd aan wereldzending. Elk lid handhaaft familiewaarden en houdt van God met heel zijn/ haar hart, ziel, verstand en kracht.

6. Een kerk die dynamische gezamenlijke diensten heeft

Wij geloven dat dit één van de belangrijkste aspecten van een gezonde kerk is: een dynamische, met Zijn aanwezigheid gevulde, gezamenlijke dienst, vol leven en vreugde. Dit is waar we samen eenparig bidden, als één volk aanbidden, onze lof aan God opheffen met overgave, luisteren naar de stem van de Heilige Geest, en een waardevolle voeding ontvangen vanuit het woord. 

7. Een kerk die gebed en voorbede praktiseert

Wij geloven dat zowel persoonlijk als gezamenlijk gebed absoluut noodzakelijk is, indien de kerk wil slagen. De nieuwtestamentische Kerk werd geboren tijdens het gebed, bleef standvastig in het gebed en doordrenkte al haar activiteiten en bedieningen in het gebed. In feite, wanneer de Bijbel de kerk of het huis van God kenmerkt, die geeft die het kenmerk “een huis van gebed voor alle volken” (Jesaja 56:7). Als dat de naam is die God heeft gekozen voor Zijn huis, dan moet het gebed een belangrijk aandachtspunt zijn voor elke kerk. Het gebed is een pijpleiding waardoor de Geest beweegt. We hebben een gebedsavond en mensen die voorbede doen, die de kerk in elk opzicht dienen. We willen de gemeente mobiliseren en toerusten om te bidden en voorbede te doen. We hebben gebed in elke dienst. Wij geloven dat elke gelovige een voorbidder is.

8. Een kerk die Bijbels lofprijst en aanbidt

Wij geloven dat het patroon van de nieuwtestamentische aanbidding te vinden is in de orde van aanbidding zoals die beschreven staat in de Psalmen en tot geboorte kwam in de Tabernakel van David in het Oude Testament. In deze overtuiging bevindt zich het concept dat we als gelovigen geestelijke priesters zijn die geestelijke offers behoren te brengen aan God. Een van de belangrijkste offers is de “vrucht van onze lippen” of onze hoorbare aanbidding die we aan God geven (Hebreeën 13:15). Bijbelse aanbidding is zichtbare aanbidding, die gekenmerkt wordt door de bijbelse expressie van klappen, juichen, zingen, dansen, het opheffen van de handen, buigen, knielen en het profetische lied van de Heer.

9. Een kerk met duidelijk pastorale zorg

Wij geloven dat de eerste gemeente gericht was op twee even belangrijke uitingen van hun manier van samenkomen. Er was de gezamenlijke bijeenkomst die van vitaal belang was voor de toerusting van de heiligen en de gezamenlijke uitingen van gebed en aanbidding. Daarnaast was er de bediening van huis tot huis, in het belang van de gemeenschap, relatie, voeding en evangelisatie (Handelingen 5:42). Als de kerk van vandaag succesvol wil gaan zijn in zijn bediening aan de wereld en aan zichzelf, moeten beide expressies gecultiveerd worden in de ruimste zin van het woord. Onze gezamenlijke dienst dient nooit optioneel te zijn voor de gelovige. Je hebt de kracht en impartatie nodig die afkomstig is van de gehele kerk te samen. Onze connectgroep bediening is onze kernstructuur voor mensen, om verbinding te maken met andere mensen. Ben je al in een connectgroep? Weet je wie je regioleider is? Weet je hoe je pastorale zorg van ons kunt ontvangen?

10 Een kerk die apostelen, profeten, herders, leraars en evangelisten erkent

Wij geloven dat de in Efeziërs 4:11 genoemde bedieningen er zijn om volledig te functioneren tot aan de wederkomst van Christus. Dit geldt ook voor apostelen en profeten, niet alleen voor voorgangers, leraren en evangelisten. Al deze bedieningen zijn nodig wanneer we als het Lichaam van Christus goed toegerust willen worden en de Kerk goed opgebouwd wil worden. Wij geloven dat deze vijf bedieningen in de plaatselijke kerk beginnen als dienende leiders, die dan worden uitgezonden vanuit de plaatselijke kerk als uitreikende bedieningen, en gecoverd worden door de plaatselijke kerk voor verantwoording en relatie.

11. Een kerk die gelooft in de profetische bediening

Wij geloven dat profetie en de bediening van de profeet volledig operationeel dient te zijn in de kerk vandaag. Wil de kerk worden gevuld met visie en onder de volledige richtinggeving van Jezus staan, dan moet de profetische stem gehoord worden. Wij geloven niet dat deze en andere bedieningen beperkt bleven tot een “apostolisch tijdperk”, maar dat ze volledig geactiveerd dienen te zijn tot de fysieke wederkomst van Christus. We zien de profetische bediening als een bediening binnen de plaatselijke kerk, waar mensen profetische bediening kunnen ontvangen in een veilige sfeer waarin de profetische bediening bepaalde richtlijnen en kaders heeft. Profetische bedieningen die buiten deze kaders functioneren worden als potentieel schadelijk gezien gezien voor de gelovigen, vooral voor jonge en de goedgelovige christenen en degenen die een buitensporige honger hebben naar profetie, woorden van richting en het bovennatuurlijke.

12. Een kerk die gelooft in de gaven van de Geest

Wij geloven dat de gaven van de Geest die genoemd worden in het Nieuwe Testament niet alleen voor vandaag zijn, maar daar dient men ook naar te verlangen en ze na te jagen. Ze dienen aanwezig te zijn in elke kerk. Als er ooit een tijd was waarin deze gaven nodig waren/zijn, dan is het vandaag de dag. Wij geloven niet dat deze gaven er alleen maar waren voor de eerste gemeente van de eerste 100 jaar. Ze dienen een deel te zijn van de kerk tot aan de wederkomst van Christus, die voor Zijn volmaakte bruid terugkomt (1 Cor 12:7-11; Rom 12:1-10).

13. Een kerk die multi etnisch en multi cultureel is

Wij geloven dat elke plaatselijke kerk open moet zijn voor en actief moet bestaan uit alle volken van alle rassen, etnische afkomsten en sociale- en economische klassen. De Kerk van Jezus Christus is een multi-etnische groep, die het zaad in zich heeft om de plaag van raciale vooroordelen af te breken. Gods doel is om alle mensen één te maken, tot Zijn heerlijkheid. We hebben er altijd naar verlangt om de naties van de wereld te bereiken, maar we zijn aan het leren dat de naties letterlijk hier bij onze deur zijn. We willen een brug van liefde en vertrouwen bouwen naar de bevolkingsgroepen van onze stad en regio. Een deel van onze strategie is om op verschillende gebieden en mensen gericht te zijn, hen te bereiken en relaties op te bouwen, hen samen te laten komen in anderstalige diensten, en hen te verwelkomen in de familie, als één kerk.

14. Een kerk die familie principes bekrachtigt en herstelt

Wij geloven dat op hetzelfde moment waarin God Zijn Kerk aan het herstellen is, Hij ook de natuurlijke familie herstelt in de juiste plaats en functie (Jer 31:1). Eén van de dingen die God aan het doen is het keren van de harten van de vaders naar de kinderen en de harten van de kinderen naar de vaders (Maleachi 4:6). God is bezig met het proces van het genezen van huwelijken, het versterken van de ouders en het meer onderwijzen van mannen en vrouwen over hun door God gegeven rol. Hij doet dit omdat Hij een goddelijk zaad wil gebruiken in deze generatie, om op te staan en de werken van de boze gaat vernietigen. Een dergelijk nageslacht zal moeten worden opgevoed door degenen die Gods doel begrijpen en de prioriteiten van het koninkrijk verankerd hebben in hun leven. Wij bieden doorlopend onderwijs en training voor gehuwden, voor ouders met kinderen en er is een sterk jeugdwerk.

15. Een kerk met een wereldvisie

Wij geloven dat de Kerk de opdracht van Christus heeft gekregen om de gehele wereld in te gaan met de boodschap van het Koninkrijk, in een poging alle mensen te brengen tot de kennis van behoud door Jezus Christus. Dit betekent dat we een kerk dienen te zijn met een wereldvisie, die zendelingen traint, uitzendt, kerken plant en zendingsprojecten start.

16. Een kerk die andere kerken plant

Wij geloven dat het resultaat van deze missie om de wereld te bereiken, het oprichting van lokale kerken in elke stad, in elk land van de wereld moet zijn. Onze wens is om kerken te planten in Twente en andere gebieden van Nederland en de wereld.

17. Een kerk die leiders traint en vrijzet

Wij geloven dat de vijfvoudige bedienaren, dienende leiders moeten zijn, die de andere bedieningen van het Lichaam van Christus toerusten en hen vrij zet in het functioneren in hun door God bepaalde bediening. We willen leiders trainen door middel van verschillende methodes. Door middel van persoonlijke begeleiding en aandacht binnen de kerk met betrekking tot onze pastorale bedieningen, door het discipelen van mensen en het trainen van leiders. We maken dan ook gebruik van de studies van het Huis van Toerusting om leiders te trainen.

18. Een kerk die gelooft in geestelijke vrijheid voor alle mensen

Mensen hebben mogelijk meer complexe geestelijke, intellectuele, emotionele en vleselijke problemen dan in het verleden. Mensen hebben behoefte aan meer inzicht in wie ze zijn in Christus, wat de Bijbelse normen zijn waar ze aan moeten voldoen, hoe ze kunnen breken met de patronen van zondige gewoonten en demonische activiteiten kunnen overwinnen. Mensen in geestelijke vrijheid brengen is een belangrijke bediening in onze plaatselijke kerk. Er kunnen misschien veel verschillende benaderingen zijn, maar het doel blijft hetzelfde: mensen bevrijden. Onze voorgangers, oudsten en regioleiders zijn toegerust om te bidden voor bevrijding en anderen te begeleiden.

19. Een kerk die er naar streeft om iedere gelovige toe te rusten

We willen dat alle leiders en alle gelovigen worden toegerust. Het mandaat dat gegeven wordt in Efeziërs 4:11-12 is voor alle gelovigen om te worden toegerust om te kunnen functioneren als een vitaal onderdeel van het lichaam van Christus, zoals elk band ondersteunt, ieder persoon functioneert. Onze Next Steps avonden zijn er om de gemeente goed te leren kennen en de fundamentenstudies helpen de gelovige om een goed fundament te leggen in zijn of haar geloofsleven. Deze avonden zou iedereen moeten volgen. Deze studies zullen het Banierlid helpen te groeien in Christus en in het dienen binnen de kerk.

20. Een kerk die zich er naar uitstrekt om wonderen en tekenen te zien

We verlangen ernaar om het geloof voor het bovennatuurlijke hersteld te zien in het leven van elke gelovige: het vrijzetten van de bijbelse belofte van wonderen en tekenen, zowel in ons persoonlijk leven en in de levens waar we mee in aanraking komen. Wonderen en tekenen moeten een normaal onderdeel van het ware christendom en van de herstelde kerk zijn. Er moet een zich uitstrekken zijn naar het bovennatuurlijke, door middel van onderwijs, gebed, vasten en bewegen in de kracht van de Heilige Geest. We moeten bidden voor mensen in de wereld die een wonder nodig hebben, wonderen in lichaam, ziel, geest, huis, huwelijk, verslavingen, etc. Elke dienst zijn er gebedsteams door wie men met olie gezalfd kan worden met olie en die bidden voor genezing en doorbraak.

21. Een kerk die elke gelovige voor evangelisatie mobiliseert

Wij geloven dat het winnen van de verlorene van primair belang is en dat iedere gelovige moet worden toegerust en betrokken moet worden bij het getuigen van Christus en om de mensen te discipelen in de dingen van het koninkrijk van God en ze te laten invoegen in de plaatselijke kerk. Evangelisatie moet een hartzaak zijn, geen zaak van een programma. Het moet worden gedreven door de Heilige Geest, niet alleen door de methode. Evangelisatie zonder invoeging van pasbekeerden zal resulteren in een gebrekkige kerk. Wij geloven dat de vijfvoudige bediening van de evangelist in de plaatselijke kerk aanwezig moet zijn om te inspireren, toe te rusten en de geest van evangelisatie vrij moet zetten binnen de plaatselijke kerk.

22. Een kerk die het kinderwerk hoog in het vaandel heeft

Wij geloven dat onze kinderen belangrijk zijn voor God en dat zij belangrijke geestelijke ervaringen kunnen ontvangen op jonge leeftijd. Tot bekering brengen, gebed, aanbidding en het leren van de bijbel zijn een essentieel onderdeel van onze Kinderbediening. We hebben een toegewijd team dat onze kinderen dient, vanaf baby tot en met groep 8.

23. Een kerk die het jongerenwerk hoog in het vaandel heeft

De visie van onze jongerenbediening ’Chosen’ is om jonge mensen te discipelen, hen te trainen om mensen te zijn die de kerk van Christus bouwen en Zijn koninkrijk uitbreiden. De visie is jongeren te omarmen, waarvan het leven gebouwd is op de principes van het Woord en die gepassioneerd zijn in hun relatie met God, actief de verloren bereiken en zich inzetten voor de plaatselijke kerk. De jongeren die we vandaag trainen zullen de leiders van integriteit en visie zijn van morgen.

24. Een kerk die op een strategische manier de regio bereikt

Onze strategie is om onze regio te bereiken met het Evangelie, een plaats bereiden waar Gods aanwezigheid woont, Gods wegen bekendmaken. Het woord van God is een dominante kracht en de mensen zullen veranderd worden door de Heilige Geest. We verlangen ernaar hoop te brengen naar onze regio, Gods bestemming te verkondigen aan onze regio, en oplossingen en antwoorden op onze problemen te brengen. Dit betekent dat de gemeente in de regio een ‘community-minded’ en ‘community-serving’ kerk behoort te zijn. We hebben in het verleden gekeken en zullen in de toekomst kijken naar manieren om onze stad en onze gemeenschap te dienen. We hebben vanuit het LifeCenter zo’n 10 jaar iedere woensdag- en donderdagavond gratis maaltijden verstrekt aan thuis- en daklozen en minderbedeelden. En al ruim 25 jaar organiseren we internationale avonden en voor de vrouwen en sportmiddagen voor de kinderen van het Asielzoekerscentrum. En in onze gymzaal worden er zaalvoetbalavonden georganiseerd voor jongeren van de stad. We bidden voor de overheid en de leiders van onze stad. Wij streven ernaar om te dienen en om onze gemeenschap te bereiken voor Christus. Het bereiken van onze stad is: één persoon tegelijk. Wij zijn een regiokerk die naar alle delen van de regio wil uitreiken.

25. Een kerk die gelooft in en voor een overvloed aan middelen

Wij geloven dat de Schrift onderwijst dat wij rentmeesters zijn van alles wat we hebben. Met ons rentmeesterschap moeten wij leren hoe we onze financiën beheren volgens koninkrijksprincipes. We geloven dat het goed is om royaal te zaaien en om overvloedig te oogsten, waardoor we het in overvloed kunnen vrijzetten in en door de kerk, waardoor de kerk in staat gesteld wordt om de visie die God gegeven heeft te vervullen en persoonlijk betekent dit dat men door God gegeven dromen en visioenen vervuld gaan worden. Daarvoor zijn financiële middelen noodzakelijk. Als kerk zaaien we ook al jaren zo’n 10 procent van alle inkomsten in kerken en bedieningen die gemeente overstijgend zijn.

26. Een kerk die gelooft in het erkennen van man èn vrouw in leiderschapsfunctie

“In Christus” is er geen man en vrouw. Allen zijn één in Christus en Christus is in allen. De man en de vrouw zijn door de verlossing gelijk. Nationaliteit, ras, sociale status, culturele rituelen en onderscheid qua geslacht worden niet langer gezien als belemmeringen voor de rol en functie van een persoon in de kerk. Zowel mannen als vrouwen, zoals geroepen en uitgerust door God, kunnen functioneren in de kerk, of het nu in de gaven van de Geest is, of in leiderschap, vijfvoudige bedieningen, diakenschap, oudstenschap of enige andere genadegaven die Christus heeft gegeven. Mannen en vrouwen kunnen functioneren op basis van karakterkwaliteiten, geestelijke volwassenheid, de mate van genadegaven die gegeven is en de zalving van de Heilige Geest die op hen is. Zowel mannen als vrouwen zijn geroepen om in liefde en harmonie om samen als leden van het lichaam van Christus te functioneren, onder het leiderschap van Christus. Zowel mannen als vrouwen moeten “onder autoriteit” staan en niet proberen zich autoriteit toe te eigenen en daar beslag opleggen. Allen zijn onder het leiderschap en het gezag van Christus en Zijn Woord.

Mede geïnspireerd door de values van MannaChurch in Portland.

Scroll naar boven