Gemeenteleven

“Dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid” (1 Tim. 3:15).

Samen vormen wij een gemeente, een huis van God. In het huis van God moeten geestelijke waarheden en principes uitgewerkt worden in de praktijk. Al gaande onderwijst de Geest van God hoe Zijn gemeente functioneren moet. Zo blijven we zoeken naar Gods wil voor onze “huisregels”, de richtlijnen die we nodig hebben voor het belijden en beleven van Gods waarheid in onze situatie. We geloven dat de Heilige Geest ons de weg zal blijven wijzen, zodat we gezamenlijk groeien naar een optimaal functioneren tot eer van God.

Ledenregistratie

“De Banier” kent tot op heden geen officieel lidmaatschap, zoals vele andere kerken dat wel kennen.
Wij geloven dat het God is die toevoegt aan de gemeente. “En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden” (Hand. 2:47). “En een brede schare werd de Here toegevoegd”(Hand. 11:24).

Toch is het de mens die zich bewust invoegt in de gemeente. “Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus” (1 Pet. 2:5).

Zij die zich willen aansluiten bij de gemeente, kunnen dit te kennen geven aan de regioleiders, die van God de volgende opdracht hebben gekregen: “Zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft” (Hand. 20:28).

E-Mailadressen regioleiders:
regioalmelo@banier.nl
regiotwenterand@banier.nl
regiorijssen@banier.nl
regioenschede@banier.nl

Avondmaal

“Zij bleven volharden… bij het breken van het brood” (Hand. 2:42).
Als gemeente breken we het brood in de dienst op de tweede zondag van de maand. Daarbij geven we de gelegenheid aan elk kind van God, dat in de juiste relatie tot God en de naaste staat, om deel te nemen aan het Avondmaal.

Extra vieringen van het Heilig Avondmaal zijn op Goede Vrijdag en Oudejaarsavond (aanvang 19.00 uur).

Voor hen die ziek zijn of vanwege ouderdom niet in de dienst aanwezig kunnen zijn, is er de mogelijkheid om hun wijkoudste te vragen het Avondmaal bij hen thuis te bedienen.

Opdragen van kinderen

Kinderen, waarvan Jezus gezegd heeft, “Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods” (Marc. 10:14), worden in de gemeente onder gebed opgedragen aan God. Dit om hen aan “de Here voor te stellen” (Luc. 2:22), en aan de gemeente, die bijdraagt in de opvoeding door middel van het kinder-, tiener- en jeugdwerk. Daarbij wordt ook gebeden voor de ouders, dat zij met Gods wijsheid, liefde en gezag hun kinderen mogen opvoeden.

Ouders, die hun kinderen in het midden van de gemeente willen opdragen, kunnen hierover contact opnemen met de voorgangers. Het opdragen gebeurt meestal in de dienst op de derde zondag van de maand.

Waterdoop

“Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal” (Hand. 2:38-39).
Op de eerste zondag van de maand houden we, als er doopkandidaten zijn, een doopdienst. Gelovigen kunnen dan belijdenis van hun geloof afleggen door zich door onderdompeling te laten dopen. “Zie, daar is water; wat is ertegen, dat ik gedoopt word? En hij zeide: Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: Ik geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is” (Hand. 8:36-37).

In Romeinen 6 zien we dat de doop een identificatie van de gelovige met de Here Jezus Christus is, een éénworden met Zijn dood, begrafenis en opstanding, waarna de gelovige verder gaat in een nieuw leven.

Zij, die zich willen laten dopen (hierbij hebben wij een minimumleeftijd van veertien jaar gesteld), kunnen zich opgeven bij hun wijkoudste. Daarna volgt een doopgesprek, waarin de geestelijke en praktische kanten van het doopgebeuren belicht worden.

Huwelijksinzegening

“Het huwelijk zij in ere bij allen” (Hebr. 13:4).
A.s. echtparen kunnen één van de voorgangers benaderen met het verzoek of hun huwelijk ingezegend kan worden, waarna dit met hen besproken zal worden.

In het verleden hebben we niet èlk verzoek om inzegening kunnen honoreren. Zo is de bijbel er duidelijk over dat men niet vóór het huwelijk hoort samen te wonen als man en vrouw, en dat een huwelijk tussen een gelovige en een onbekeerde niet goed is. Ook zijn er bijbelse richtlijnen betreffende wel of niet hertrouwen na een echtscheiding.

Voor een huwelijksinzegening zal er eerst een pastoraal gesprek plaatsvinden. We vragen van het a.s. echtpaar om voor het trouwen ook de huwelijkscursus te volgen.